نویسنده موضوع: برنامه HID  (دفعات بازدید: 1192 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین shabgard

 • کاربر
 • ***
 • ارسال: 100
  • ديدن مشخصات
برنامه HID
« : ۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۲:۴۱ »
سلام مهندس
می خواهم at90usb162 رو با HID وصل اش کنم به رایانه.

فقط برای تست برنامه ساده ای بنویسم که کلمه salam رو بفرسته.
برنامه ام این هست اما درست کار نمی کنه
/*******************************************************
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2014 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project :
Version :
Date    : 1/26/2015
Author  :
Company :
Comments:


Chip type               : AT90USB162
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 128
*******************************************************/

#include <90usb162.h>

#include <delay.h>

// USB Device functions
#include <usb_device.h>

// USB Human Interface Device functions
#include <usb_hid.h>

// USB initialization
#include "usb_init.h"
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif

// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);

// Port C initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);

// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (0<<WGM00);
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// OC1C output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<COM1C1) | (0<<COM1C0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;

// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);

// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1C) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1);

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=(0<<ISC31) | (0<<ISC30) | (0<<ISC21) | (0<<ISC20) | (0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
EICRB=(0<<ISC71) | (0<<ISC70) | (0<<ISC61) | (0<<ISC60) | (0<<ISC51) | (0<<ISC50) | (0<<ISC41) | (0<<ISC40);
EIMSK=(0<<INT7) | (0<<INT6) | (0<<INT5) | (0<<INT4) | (0<<INT3) | (0<<INT2) | (0<<INT1) | (0<<INT0);
// PCINT0 interrupt: Off
// PCINT1 interrupt: Off
// PCINT2 interrupt: Off
// PCINT3 interrupt: Off
// PCINT4 interrupt: Off
// PCINT5 interrupt: Off
// PCINT6 interrupt: Off
// PCINT7 interrupt: Off
PCMSK0=(0<<PCINT7) | (0<<PCINT6) | (0<<PCINT5) | (0<<PCINT4) | (0<<PCINT3) | (0<<PCINT2) | (0<<PCINT1) | (0<<PCINT0);
// PCINT8 interrupt: Off
// PCINT9 interrupt: Off
// PCINT10 interrupt: Off
// PCINT11 interrupt: Off
// PCINT12 interrupt: Off
PCMSK1=(0<<PCINT12) | (0<<PCINT11) | (0<<PCINT10) | (0<<PCINT9) | (0<<PCINT8);
PCICR=(0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);

// USART1 initialization
// USART1 disabled
UCSR1B=(0<<RXCIE1) | (0<<TXCIE1) | (0<<UDRIE1) | (0<<RXEN1) | (0<<TXEN1) | (0<<UCSZ12) | (0<<RXB81) | (0<<TXB81);

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// Digital input buffer on AIN0: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);

// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);


// USB Controller initialization in device mode
// Note: This function also initializes the PLL
usb_init_device(&usb_config);

// Global enable interrupts
#asm("sei")

// Wait for the USB device to be enumerated by the host
while (!usb_enumerated);

// Wait 1.5 seconds for the operating system to
// load any drivers needed by the USB device
delay_ms(1500);

while (1)
      {
      // Place your code here
      puts("salam");
      delay_ms(100);
      }
}
[code/]
باید چه چیزهایی بهش اضافه کنم ؟

آفلاین Modj

 • مدیر سایت
 • ***
 • ارسال: 1147
  • ديدن مشخصات
  • موج
پاسخ : برنامه HID
« پاسخ #1 : ۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۰:۰۲ »
اساس برنامه اتون رو باید مطالعه کنم و یا اگر برسم تست کنم . الان مسافرت هستم و برای یکی 2 روزی کمکی از دستم بر نمیاد
مرا امداد کسان افکنده بود از پای ............. مدد از بی کسی ها جستم و امداد خود کردم

Tags: