لیست پروژه های برنامه نوریسی  من ( این صفحه شامل عناوین پروژه هایی می شن که به مرور اگر فرصت کنم، با توضیحات اون ها رو اینجا می گذارم ) :